Cenník ubytovania a prenájmu

m.j. pohostenie / služba cena                (€ bez DPH)

Ubytovanie GAUDIUM de Luxe:

noc 1-posteľová izba de Luxe (cena za noc, bez raňajok) 69,00
noc 2-posteľová izba de Luxe (cena za noc, bez raňajok) 79,00
noc 3-posteľový apartmán de Luxe  (cena za noc, bez raňajok) 89,00

Ubytovanie hotel GARNI GAUDIUM  (ekonomická trieda):

noc 1-posteľová izba Garni (cena za noc, bez raňajok) 49,00
noc 2-posteľová izba Garni (cena za noc, bez raňajok) 59,00
noc ďalšie lôžko v dvojposteľovej izbe Garni (max. ďalšie dve lôžka) 12,00
osoba raňajky (údeniny, syr, vajce, maslo, džem, jogurt, mussli, sladké pečivo, zelenina, džús, káva/čaj) 7,00
Kávová prestávka / občerstvenie
7 g káva espresso 2,20
2 g čaj 2,20
liter voda v džbánoch s plátkom citróna 1,30
liter ovocná limonáda 4,30
200 g ovocie 2,40
100 g sladké pečivo 3,70
100 g slané pečivo 3,70
90 g obložený chlebík 2,00
50 g kanapky 1,50

*Prenájom priestorov:

hod. konferenčná miestnosť GAUDIUM (max. 20 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 25,00
poldeň (max 6 hod.) konferenčná miestnosť GAUDIUM (max. 20 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 125,00
deň konferenčná miestnosť GAUDIUM (max. 20 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 200,00
hod. malá  sála (max. 40 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 40,00
poldeň (max 6 hod.) malá  sála (max. 40 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 200,00
deň malá  sála (max. 40 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 320,00
hod. rokovací salónik GAUDIUM (max. 12 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 20,00
poldeň (max 6 hod.) rokovací salónik GAUDIUM (max. 12 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 100,00
deň rokovací salónik GAUDIUM (max. 12 osôb, v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 160,00
poldeň prenájom spoločenskej sály v hoteli GARNI pre účely školení, prezentácií, konferencií a pod. (max. 200 osôb;  v čase od 8,00 do 18,00 hod., do 6 hodín) 400,00
deň prenájom spoločenskej sály v hoteli GARNI pre účely školení, prezentácií, konferencií a pod. (max. 200 osôb;  v čase od 8,00 do 18,00 hod.) 700,00
hod. prenájom reštaurácie GAUDIUM pre iné než reštauračné účely 90,00
deň prenájom dataprojektora 65,00
deň poskytnutie zdroja el. energie (400 V, 32 A zástrčka) 100,00
hod.  prenájom reštaurácie GAUDIUM pre reštauračné účely (oslavy, svadby, teambuildingy a pod.) – v čase od 8,00 do 24,00 hod. 100,00
hod.  prenájom reštaurácie GAUDIUM pre reštauračné účely (oslavy, svadby, teambuildingy a pod.) – v čase od 24,00 hod. do 8,00 hod. 150,00
hod.  prenájom spoločenskej sály v hoteli GARNI pre účely svadieb a osláv (max. 120 osôb;  v čase od 8,00 do 24,00 hod.,) 120,00
hod.  prenájom spoločenskej sály v hoteli GARNI pre účely svadieb a osláv (max. 120 osôb;  v čase od 24,00 hod. do 8,00 hod.) 180,00
hod.  poskytnutie interiéru/exteriéru areálu pre prípravu/likvidáciu podujatia 50,00
hod.  prenájom terasy/záhrady pre  svadobný obrad 100,00
kaucia – za prípadné poškodenia vybavenia resp. zariadenia prenajatých priestorov 30% hodnoty prenájmu
deň 7,00 – 19,00 hod. prenájom areálu, v cene: exteriérové plochy, vonkajšie športoviská,  šatňa pre vonkajšie športoviská, reštaurácia, v prípade nepriaznivého počasia  možnosť využitia spoločenskej sály v hoteli GARNI (alternatíva k využitiu vonkajších plôch), platí zákaz produkcie živej hudby v exteriéri po 20,00 hod. na vyžiadanie

 

Prenájom športovísk, ponuka aktivít:

hod. **2 dráhový bowling (cena za 1 dráhu, max. 6 osôb) 30,00
hod. golfový interiérový simulátor (max. 6 osôb) 30,00
hod. inštruktor golfu na simulátore (povinné pre nehráčov golfu) – prvá hodina EUR 50,- bez DPH, každá ďalšia hodina EUR 40,- bez DPH
hod. biliard 19,00
hod. tenisový kurt (iba v letnom období ) 15,00
hod. elektronické šípky 10,00
ks/deň zapožičanie tenisovej rakety a loptičiek 5,00
pár/deň zapožičanie teamových lyží 5,00
* terasa, reštaurácia GAUDIUM a sála hotela GARNI sa prenajíma v štandardnom usporiadaní stolov a stoličiek
** vyžadovaná športová obuv s nešpinivou podrážkou
Ceny platné od 1.7.2020. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť cenovú ponuku  v prípade, že medzi odoslaním ponuky a poskytnutím služby uplynie lehota dlhšia ako 60 dní.
Služby v centre oddychu Gaudium sú poskytované podľa  podmienok zmluvy o krátkodobom prenájme.

Zmluva o krátkodobom prenájme priestorov

uzatvorená medzi

 

GAUDIUM, centrum oddychu, s.r.o.

sídlo: Potočná 3, 900 91 Limbach

IČO: 31 373 038

DIČ: 2020333832

DIČ pre DPH: SK2020333832

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7049/B

osoba oprávnená konať za spoločnosť: Ing. Jaroslav Piják, konateľ

ako prenajímateľom

a

meno:                     …………………………………………………………………………………………………………………………………..

sídlo/bydlisko:        …………………………………………………………………………………………………………………………………..

IČO:                       …………………………………………………………………………………………………………………………………..

DIČ:                       …………………………………………………………………………………………………………………………………..

DIČ pre DPH: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

osoba oprávnená konať za spoločnosť: ……………………………………………………………………………………………….,

kontaktná osoba………………………………….., tel. ………………………………….

ako nájomcom

čl. 1

Prenajímateľ je vlastníkom a oprávneným užívateľom všetkých nehnuteľností tvoriacich centrum oddychu GAUDIUM, Potočná 3, Limbach.

čl. 2

Predmet krátkodobého nájmu

Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených prenecháva prenajímateľ nájomcovi do krátkodobého užívania v centre oddychu GAUDIUM, Limbach nasledovný priestor:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

v ďalšom iba „Prenajatý priestor“. V súvislosti s užívaním priestoru je Nájomca oprávnený v nevyhnutnom rozsahu užívať aj priestory, pozemky, príp. plochy potrebné pre prístup a užívanie Prenajatého priestoru (napr. prístupové cesty, parkoviská, chodby, sociálne zariadenia a pod). Nájomca nie je oprávnený užívať iné priestory ako sú uvedené v predchádzajúcej vete alebo vstupovať do nich, ak nie je v zmluve uvedené inak.

čl. 3

Účel nájmu

Účelom krátkodobého nájmu je organizovanie: svadobnej hostiny / oslavy / teambuildingové…………………………………………………………………………………………………(ďalej iba podujatie).

čl. 4

Doba nájmu:

Odhadovaná doba nájmu začína dňa ………….o………….. a končí dňa…………………o………………..

Doba nájmu sa pre účely určenia nájomného upraví podľa hodín skutočného využitia Prenajatého priestoru.

čl. 5

Nájomné

Čas využitia prenajatého priestoru je spoplatnený podľa ponuky prenajímateľa, ktorú nájomca schválil uhradením zálohy.

Nájomné sa začne počítať príchodom hostí alebo organizátorov do Prenajatého priestoru a končí odchodom posledného hosťa resp. poskytovateľa služby, ktorého si objednal nájomca z Prenajatého priestoru, a to za každú začatú hodinu užívania Prenajatého priestoru. Výška nájomného je uvedená v ponuke prenajímateľa schválenej nájomcom, ktorá sa stáva súčasťou zmluvy. Ak pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany nedohodli osobitnú výšku nájomného, platí aktuálny cenník prenajímateľa účinný v čase uzavretia zmluvy. Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa s cenníkom prenajímateľa oboznámil a súhlasí s ním.

čl. 6

Spôsob úhrady

Cena za prenájom a ubytovanie, prípadne iné služby musí byť uhradená bezprostredne po ukončení podujatia v hotovosti. Prenajímateľ nemá možnosť prijať platby platobnou kartou.

čl. 7

Záloha

Pre záväznú rezerváciu termínu podujatia uhradí nájomca prenajímateľovi zálohu vo výške ……….€ do 3 dní po podpise tejto zmluvy Pre prípadné vrátenie zálohy pri nekonaní podujatia platia storno podmienky uvedené v tejto zmluve. Táto zmluva zaniká v celom rozsahu ak nebude vykonaná úhrada podľa tohto článku zmluvy.

čl. 8

Kaucia

Bezprostredne pred zahájením nájmu uhradí nájomca prenajímateľovi kauciu vo výške 30% hodnoty prenájmu vyčíslenej v ponuke, príp. podľa cenníka, maximálne však vo výške € 500,00. Kaucia bude slúžiť na krytie prípadných škôd spôsobených nájomcom alebo jeho hosťami na objektoch a zariadení centra oddychu GAUDIUM, Limbach. V prípade, že nebudú spôsobené žiadne škody, vráti prenajímateľ kauciu nájomcovi v plnej výške pri ukončení podujatia. Prenajímateľ je oprávnený započítať voči kaucii akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči nájomcovi. Nájomca berie na vedomie, že nároky prenajímateľa nie sú limitované výškou kaucie a započítanie nárokov prenajímateľa voči kaucii nezbavuje nájomcu povinnosti uspokojiť prípadné prevyšujúce nároky prenajímateľa.

čl. 9

Zodpovednosť nájomcu:

Pri užívaní Prenajatého priestoru je nájomca povinný zabezpečiť:

  • bezpečnosť hostí a dodržiavanie všetkých hygienických a protipožiarnych opatrení
  • zabránenie poškodzovania majetku prenajímateľa
  • dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22,00 do 6,00 hod. v exteriéri
  • zabránenie v porušovaní akýchkoľvek práv tretích osôb

Nájomca je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie nasledovných zákazov:

  • fajčenie v interiéri vo všetkých objektoch centra oddychu GAUDIUM
  • ozvučenie exteriéru po 20,00 hod.
  • používanie papierových konfetov
  • vypúšťanie horiacich balónov šťastia

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nájomca zodpovedá spoločne a nerozdielne za následky správania, príp. konania všetkých osôb, ktoré sa v čase konania podujatia budú zdržiavať v Prenajatých priestoroch – a to vo vzťahu ku všetkým zmluvným (napr. zmluvná pokuta) aj mimozmluvným záväzkom (napr. náhrada škody). Prenajímateľ je oprávnený uplatňovať akékoľvek nároky súvisiace so zmluvou, príp. s užívaním centra oddychu GAUDIUM priamo proti nájomcovi.

čl. 10

Ostatné dohodnuté podmienky

Storno podmienky

Zrušenie termínu viac ako 3 mesiace pred konaním podujatia 0€.

Zrušenie termínu v lehote kratšej ako 3 mesiace pred konaním podujatia 100% uhradenej zálohy.

Skladovacie priestory

Súčasťou nájomného je poskytnutie nechladeného skladovacieho priestoru nájomcovi na dobu maximálne 24 hodín pred konaním podujatia. Nájomca berie na vedomie, že možnosti poskytnutia chladeného skladovacieho priestoru sú obmedzené a prenajímateľ prípadnú požiadavku nájomcu na jeho poskytnutie vybaví iba v rámci dostupných možností. Potraviny na uskladnenie je potrebné doručiť najskôr v lehote do 24 hod. pred konaním podujatia, v čase od 10,00 do 15,00 hod.

Neskonzumované jedlá, nápoje a potraviny.

Balenie a odvoz neskonzumovaného pohostenia si zabezpečí nájomca vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom zmluvnej spoločnosti.

Všetky prinesené varené a rýchlo skaziteľné potraviny musia byť odstránené z Prenajatých priestorov najneskôr pri ukončení prenájmu.

Ostatné neskonzumované potraviny a nápoje musia byť z prevádzky odnesené najneskôr do 12,00 hod. prvého pracovného dňa po podujatí.

Zariadenie priestoru a výzdoba

Prenajímateľ nezabezpečuje výzdobu Prenajatých priestorov, nedisponuje návlekmi na stoličky ani inými špeciálnymi doplnkami. Terasu a interiérové priestory prenajíma v štandardnom usporiadaní stolov a stoličiek. Iné usporiadanie stolov si zabezpečí nájomca vo vlastnej réžii. Interiérový nábytok je zakázané používať v exteriéri.

Doba na prípravu podujatia

Nájomca si môže zabezpečiť prípravu podujatia (napr. výzdobu sály) deň vopred, v čase od 8,30 do 17,00 hod. Poplatok za poskytnutie priestoru na prípravu je uvedený v ponuke resp. v platnom cenníku prenajímateľa.

Poškodenie zariadenia

Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom poškodzovať interiér sály resp. exteriérové konštrukcie a dekorácie (napr. pripínacími špendlíkmi, sponkami, klincami, lepiacou páskou, ktorá zanecháva lepidlo a pod.). V prípade porušenia tohto zákazu vzniká prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa nižšie  uvedeného:

stratený alebo poškodený tanier  €3,00/ks

stratená lyžica /vidlička/ nôž       €2,00/ks

rozbitý alebo poškodený pohár…€3,00/ks

klinec / pripínačka / sponka v nábytku alebo drevenom obložení/konštrukcii   € 40/ks

znehodnotený interiérový nábytok (napríklad aj dažďom) – v hodnote nábytku

Poškodenia neuvedené v zozname – podľa hodnoty novej veci,

Odvoz materiálu nájomcu

Všetky dekoračné predmety, dary, kvety a prípadne iné predmety prinesené hosťami do Prenajatých priestorov musia byť z Prenajatých priestorov odnesené najneskôr do 12,00 hod. prvého pracovného dňa po podujatí.

Ubytovanie

Nasťahovanie do izieb je možné od 14,00 hod. v deň zahájenia pobytu.

Izbu je potrebné uvoľniť v deň odchodu najneskôr do 10,00 hod. resp. 11,00 v prípade organizovania raňajok.

Parkovanie vozidiel v areáli Gaudia

Parkovanie osobných motorových vozidiel v areáli je možné iba na vyznačených parkovacích miestach. Po ukončení prenájmu sa brána areálu zamyká, v prípade ponechania vozidla na parkovisku je možné jeho vyzdvihnutie najskôr až v najbližší pracovný deň od 8,30 hod.

Nákladné motorové vozidlá a špeciálne motorové vozidlá majú parkovanie v areáli dovolené iba so súhlasom prenajímateľa a na mieste určenom prenajímateľom. Je zakázané vchádzať akýmkoľvek vozidlom na nespevnené plochy.

Využívanie parku

V prípade prenájmu areálu môžu účastníci podujatia bez obmedzenia využívať všetky trávnaté plochy. Vstup osôb na plochy s výsadbou je zakázaný. Deti do 10 rokov sa môžu v  areáli centra oddychu GAUDIUM pohybovať iba pod dozorom plnoletej osoby. Nájomca výslovne berie na vedomie, že v areáli centra oddychu GAUDIUM sa nachádza neohradená a neosvetlená vodná plocha (jazero), pri ktorej môže hroziť riziko utopenia. Nájomca zodpovedá za zabezpečenie dohľadu nad osobami užívajúcimi areál centra oddychu GAUDIUM počas podujatia, vrátane detí, neplavcov, príp. osôb pod vplyvom alkoholu.

 

 

Fotodokumentáciu nájdete v galérii…

Napíšte nám

(Všetky položky sú povinné!)