Skutočne je to tak!

Areál je naďalej v prevádzke, ale vlastník – vzhľadom na svoj vek – je pripravený rokovať aj o odpredaji tohto čarovného miesta.

 

Areál tvoria pozemky spolu vo výmere 16 803 m2.

Na nehnuteľnostiach neviaznu akékoľvek ťarchy – záložné práva alebo dlhy.

 

Predmetom ponuky sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Okrese Pezinok, obci Limbach, katastrálnom území Limbach :

hlavná budova GAUDIUM súp. č. 588, p.č. 1421/1, zastavaná plocha 928 m2

budova hotela GARNI súp. č. 560, p.č. 1421/4, zastavaná plocha 710 m2

budova skladov a garáží súp. č. 559, p.č. 1421/7, zastavaná plocha 178 m2

a ostatné stavby uvedené v znaleckom posudku.

areál sa rozkladá na nasledovných pozemkoch:

parcela     m2      druh pozemku                       LV

1421/1        928     zastavané plochy a nádvoria       956

1421/2        844     zastavané plochy a nádvoria       956

1421/4        710     zastavané plochy a nádvoria       1427

1421/5        635     zastavané plochy a nádvoria       956

1421/6        21       zastavané plochy a nádvoria       956

1421/7        178     zastavané plochy a nádvoria       956

1421/8        2494    zastavané plochy a nádvoria       956

1421/9        1007    zastavané plochy a nádvoria       956

1421/10      894     vodná plocha                             956

1421/11      787     trvalý trávny porast                    956

1421/12      369     trvalý trávny porast                    956

1421/13      2074    trvalý trávny porast                    956

1421/14      4821    trvalý trávny porast                    956

1421/15      135     trvalý trávny porast                    1427

1421/16      18       trvalý trávny porast                    1427

1421/17      73       trvalý trávny porast                    1427

1421/18      602     trvalý trávny porast                    1427

1421/19      156     trvalý trávny porast                    1427

1421/20      57       orná pôda                                  1427

spolu 16 803 m2

 

link na znalecký posudok: https://drive.google.com/file/d/1PdlJ3ZLNocG5bUVfjNbJX_jVyp9P25wA/view?usp=sharing

 

link na prílohu znaleckého posudku:

https://drive.google.com/file/d/1ku2FfTiHF_fQTfTj8AZ8ETKPnmKBaiuU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OokVGpKvrF0k6vawQ2e5ll3uP4AWghDC/view

 

Areál je možné využiť:

– ako prevádzku na poskytovanie gastronomických, ubytovacích a rekreačných služieb a na organizáciu spoločenských podujatí

– ako luxusnú rodinnú rezidenciu

– ako klubové zariadenie pre členov klubu

– ako rezidenciu pre špecifickú komunitu (napr. obyvatelia 55+)

– ako zdravotnícke zariadenie na rehabilitačné pobyty

– na prebudovanie na zariadenie pre seniorov

– ako investíciu na ochranu peňažných úspor

– ako všestranne vybavenú firemnú základňu

– areál je využiteľný aj pre ďalšiu výstavbu v rozsiahlom, stavebne nevyužitom parku

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte vlastníka:

Ing. Jaroslav Piják, 0903 433 324, resp. jpijak@gaudium.sk.

 

Napíšte nám

(Všetky položky sú povinné!)