ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O ORGANIZOVANÍ SVADOBNEJ HOSTINY
V CENTRE ODDYCHU GAUDIUM, LIMBACH

 

Ako si môžem termín v Gaudiu záväzne zarezervovať?

GAUDIUM, centrum oddychu vykoná záväznú rezerváciu priestoru pre organizáciu svadobnej hostiny po uhradení zálohy v rozsahu cca 50% hodnoty objednaných služieb, minimálne však EUR 500,00.

 

Je možný presun záväzne rezervovaného termínu?

Po uhradení zálohy je termín pre Vás záväzne rezervovaný a sú odmietané všetky ostatné dopyty na tento termín. Preto termín nie je možné presunúť a v prípade, že sa podujatie nebude konať z akýchkoľvek dôvodov na Vašej strane, nebude zaplatená záloha vrátená.

 

Aké sú storno podmienky?

V prípade, že zrušíte záväznú rezerváciu termínu viac ako 3 mesiace pred termínom konania podujatia, je storno poplatok 0€. Pri zrušení termínu v lehote kratšej ako 3 mesiace pred dohodnutým dátumom je storno poplatok 100% uhradenej zálohy.

 

Ako sa dá uhradiť poplatok za prenájom priestorov?

Dohodnutá cena za prenájom a ubytovanie, prípadne iné služby musí byť uhradená po ukončení podujatia, a to v hotovosti. Prenajímateľ nemá možnosť prijať platby platobnou kartou.

 

Ako je zabezpečené pohostenie?

Centrum oddychu GAUDIUM je poskytovateľom a prenajíma iba priestory pre svadobnú hostinu, prípadne na vykonanie svadobného obradu. GAUDIUM neposkytuje gastronomické služby.

Pohostenie si môže návštevník zabezpečiť vo vlastnej réžii alebo s využitím špecializovaných gastronomických spoločností.

V prípade využitia služieb gastronomických spoločností si podmienky poskytovania služieb dohodne návštevník priamo so zmluvnou firmou.

Pokiaľ si svadobníci chcú  zabezpečiť pohostenie vo vlastnej réžii, centrum oddychu GAUDIUM má k dispozícii na prenájom reštauračný inventár (taniere, príbory, poháre…)

 

Ako sa počíta doba nájmu?

Prípravu svadobnej tabule a výzdobu priestoru je možné vykonať deň vopred, v čase od 9,00 do 17,00. Táto doba je spoplatnená osobitnou sadzbou uvedenou v ponuke. Nájomné sa začína počítať príchodom hostí alebo organizátorov do priestoru a končí odchodom posledného hosťa resp. poskytovateľa služby, ktorého si objednal nájomca priestoru. Do tej doby platí poplatok za nájom podľa ponuky.

 

Dá sa v Gaudiu uskladniť pohostenie, ktoré si prinesieme pred hostinou?

Súčasťou nájomného je poskytnutie nechladeného skladovacieho priestoru na dobu maximálne 24 hodín pred konaním hostiny. Poskytnutie chladeného skladovacieho priestoru je možné iba v rámci obmedzenej kapacity. Potraviny na uskladnenie je potrebné doručiť pred hostinou v čase od 10,00 do 15,00 hod.

 

Čo s neskonzumovanými jedlami, nápojmi a potravinami?

Balenie a odvoz neskonzumovaného pohostenia si zabezpečí nájomca vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom zmluvnej spoločnosti.

Všetky prinesené varené a rýchlo skaziteľné potraviny musia byť odstránené z prevádzky najneskôr pri ukončení prenájmu.

Ostatné neskonzumované potraviny a nápoje musia byť z prevádzky odnesené najneskôr do 12,00 hod. prvého pracovného dňa po svadobnej hostine.

 

Ako je to v Gaudiu so slávnostnou výzdobou?

GAUDIUM nezabezpečuje svadobnú výzdobu, nedisponuje návlekmi na stoličky ani inými špeciálnymi doplnkami. Priestory prenajíma v štandardnom usporiadaní stolov a stoličiek. Iné usporiadanie stolov si zabezpečí nájomca vo vlastnej réžii.

Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom poškodzovať interiér sály resp. exteriérové konštrukcie a dekorácie (napr. pripínacími špendlíkmi, sponkami, klincami, lepiacou páskou, ktorá zanecháva lepidlo a pod.). Taktiež nie je dovolené v areáli rozhadzovať akékoľvek konfety alebo vypúšťať balóny šťastia. V prípade porušenia tohto zákazu poskytnutá kaucia prepadne v celej výške !!!

 

Kedy je potrebné odviezť dekorácie, kvety a ostatné predmety?

Všetky dekoračné predmety, dary, kvety a prípadne iné predmety prinesené svadobníkmi musia byť z prevádzky odvezené najneskôr do 12,00 hod. prvého pracovného dňa po svadobnej hostine.

 

Je možné ubytovať sa v Gaudiu?

V Gaudiu je možné poskytnúť luxusné ubytovanie v hlavnom objekte (8 dvojlôžkových izieb), alebo ekonomické ubytovanie (16 dvoj- až štvorposteľových izieb) v hoteli GARNI. Nasťahovanie do izieb je možné od 14,00 hod. v deň zahájenia pobytu. Izby je potrebné uvoľniť v deň odchodu najneskôr do 11,00.

 

Je možné v Gaudiu fajčiť?

Všetky objekty a miestnosti v centre oddychu GAUDIUM – vrátane hotela GARNI – sú nefajčiarske. Fajčiarom sú k dispozícii popolníky v exteriéri.

 

Ako je to s parkovaním vozidiel a pohybom po areáli Gaudia?

Parkovanie osobných motorových vozidiel v areáli je bezplatné a je možné iba na vyznačených parkovacích miestach. Po ukončení prenájmu sa brána areálu zamyká, v prípade ponechania vozidla na parkovisku areálu je možné jeho vyzdvihnutie najskôr až v najbližší pracovný deň od 8,30 hod.

Nákladné motorové vozidlá a špeciálne motorové vozidlá môžu v areáli parkovať iba so súhlasom prenajímateľa. Je zakázané vchádzať autom na nespevnené plochy.

Účastníci svadobnej hostiny môžu bez obmedzenia využívať trávnaté plochy areálu. Vstup osôb na plochy s výsadbou je zakázaný.

 

Môžu sa deti voľne pohybovať po areáli?

Z bezpečnostných dôvodov sa deti do 10 rokov môžu v  areáli centra oddychu GAUDIUM pohybovať iba pod dozorom plnoletej osoby. Osobitné nebezpečenstvo hrozí pri pohybe a vstupe do blízkosti areálových jazierok.

 

Ako je to  s dodržiavaním nočného pokoja?

V čase od 22,00 hod. do 6,00 je potrebné zdržať sa všetkých činností, ktoré by mohli rušiť nočný pokoj obyvateľov bývajúcich v susedstve centra oddychu GAUDIUM. Ozvučenie exteriéru po 20,00 hod. nie je dovolené.

 

Môžem si do areálu priviesť psa?

Psíka si do areálu môžete priviesť, avšak musíte po ňom poupratovať.

 

Napíšte nám

(Všetky položky sú povinné!)