INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O ORGANIZOVANIE SVADOBNEJ HOSTINY V CENTRE ODDYCHU GAUDIUM, LIMBACH

ZÁLOHA A STORNO POPLATOK

GAUDIUM, centrum oddychu vykoná záväznú rezerváciu priestoru pre organizáciu svadobnej hostiny po uhradení zálohy v rozsahu cca 50% hodnoty objednaných služieb, minimálne však EUR 500,00.

V prípade, že objednávateľ nevyužije riadne rezervované služby/priestor v dohodnutom termíne, vznikne GAUDIU nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške uhradenej zálohy.

 

NÁJOMNÉ

Spoločenská miestnosť pre svadobnú hostinu sa prenajíma v čase dve hodiny pred podávaním prvého slávnostného chodu až do ukončenia svadby, najneskôr do 05,00 hodiny.

Na účely svadobného obradu poskytuje centrum oddychu GAUDIUM terasu, altán alebo v prípade priaznivého počasia aj trávnatú plochu.

 

INDIVIDUÁLNE POHOSTENIE

Pri organizovaní svadobných hostín zabezpečuje GAUDIUM jednotné slávnostné menu servírované účastníkom svadobnej hostiny a pohostenie formou samoobslužného teplého resp. studeného bufetu.

Z prevádzkových dôvodov nie je možné v centre oddychu GAUDIUM uspokojiť pri slávnostnej večeri individuálne požiadavky na pohostenie jednotlivých svadobných hostí.

 

VLASTNÉ POTRAVINY

Centrum oddychu GAUDIUM poskytuje komplexné gastronomické služby pri zabezpečovaní svadobnej hostiny.

 

V prípade, že z rôznych dôvodov majú svadobní hostitelia záujem na podávaní ich vlastných zákuskov, svadobnej torty resp. nápojov, platia nasledovné zásady:

 

Centrum oddychu GAUDIUM umožní podávanie vlastných nápojov svadobníkov za predpokladu dosiahnutia minimálneho konzumného na účastníka svadobnej hostiny. Minimálne konzumné bude účtované aj v prípade, že suma konzumného na osobu nedosiahne stanovenú výšku.

 

Z hygienických dôvodov je podávanie teplých a studených jedál prinesených svadobnými hosťami umožnené iba vo veľmi výnimočných prípadoch, za podmienky, že zo zodpovednosti za ich prípadnú hygienickú závadnosť bude vylúčené centrum oddychu GAUDIUM.

 

Pokiaľ bude dohodnuté prinesenie vlastných potravín resp. nápojov, ktoré si budú vyžadovať osobitný gastro servis (taniere, príbory, poháre a p.) bude za takéto služby účtovaný poplatok. Cena gastro servisu je stanovená osobitne pre destiláty, víno, pivo, nealko resp. jedlo.

 

Gastro servis spojený s podávaním svadobnej torty a zákuskov prinesených svadobníkmi sa neplatí – je pozornosťou podniku.

 

Všetky rýchlo skaziteľné potraviny prinesené svadobnými hosťami musia byť odstránené z prevádzky najneskôr v deň odchodu do 10,00 hodiny.

 

MINIMÁLNE KONZUMNÉ

Do minimálneho konzumného sa započítava pohostenie (jedlá a nápoje) poskytnuté centrom oddychu GAUDIUM, a to od príchodu svadobných hostí v čase do dvoch hodín pred slávnostnou večerou až do ukončenia hostiny a opustenia sály svadobníkmi.

V prípade požiadavky detských porcií jedla bude podaných 50% množstva riadnej porcie a účtovaných bude 75% ceny riadnej porcie.

Do minimálneho konzumného sa nezapočítava jedlo podávané viac ako dve hodiny pred hlavným jedlom večera (slávnostnou večerou), resp. jedlo podávané po ukončení svadobnej hostiny v nasledujúce ráno resp. deň.

 

BALENIE NESKONZUMOVANÉHO POHOSTENIA

V prípade, že svadobní hostia budú mať záujem o odvoz neskonzumovaného pohostenia je potrebné, aby si priniesli vhodné nádoby na ich zabalenie a odovzdali ich pracovníkom centra oddychu GAUDIUM pred zahájením slávnostnej večere. Bez prinesených nádob bude mať GAUDIUM iba obmedzené možnosti balenia potravín, tekuté potraviny nebude mať možnosť zabaliť vôbec.

 

SKLADOVANIE POHOSTENIA PRINESENÉHO SVADOBNÝMI HOSŤAMI

Pre uskladnenie pohostenia prineseného svadobnými hosťami poskytne GAUDIUM svadobným hosťom uzamykateľný nechladený skladovací priestor. Požiadavku na poskytnutie chladeného skladovacieho priestoru vybaví GAUDIUM iba v rámci dostupných možností.

 

VÝZDOBA MIESTNOSTI

VÝZDOBA PRIESTORU A SLÁVNOSTNEJ TABULE SVADOBNÍKMI RESP. DOVOZ VLASTNÝCH POŽÍVATÍN

Centrum oddychu GAUDIUM nezabezpečuje svadobnú výzdobu, nedisponuje návlekmi na stoličky ani inými špeciálnymi doplnkami.

Požiadavku na tvar (usporiadanie stolov) slávnostnej tabule oznámia svadobníci GAUDIU najneskôr 7 dní pred dátumom konania svadobnej hostiny.

 

Pokiaľ to prevádzkové podmienky umožnia, svadobníci si môžu zabezpečiť výzdobu sály (resp. privezenie vlastných potravín) dva dni pred konaním svadobnej hostiny, a to v čase od 8,30 do 17,00 hod. (spravidla vo štvrtok).  Sprístupnenie sály v takto vymedzenom čase nie je spoplatnené.  Za každú ďalšiu začatú hodinu pobytu organizátorov svadby v areáli Gaudia je účtovaný poplatok v závislosti od rozsahu požadovaných služieb, min. však 10,00 EUR.

 

V prípade, že z prevádzkových dôvodov nie je možné sálu zdobiť vo štvrtok, bude poskytnutý náhradný termín – podľa situácie v obsadenosti sály prednostne piatok (8,30 – 17,00 hod.), prípadne sobota (od 8,00 hod.).

 

JE ZAKÁZANÉ akýmkoľvek spôsobom poškodzovať interiér sály a dekorácie v nej umiestnené (napr. pripináčkami, sponkami, klincami, lepiacou páskou, ktorá zanecháva lepidlo a pod.). V prípade porušenia tohoto zákazu uhradí svadobník náhradu škody, minimálne však EUR 50,00.

 

Jeden deň pred konaním svadobnej hostiny (spravidla piatok) je určený pre pracovníkov centra oddychu GAUDIUM na nastretie slávnostnej tabule.

 

Všetky dekoračné predmety a neskonzumované pohostenie prinesené svadobnými hosťami musia byť z prevádzky odnesené najneskôr do 12,00 hod. dňa nasledujúceho po svadobnej hostine.

 

UBYTOVANIE

Svadobným hosťom je možné poskytnúť ubytovanie v 16 dvojlôžkových izbách. Každá izba má  možnosť prístelku pre celkom 4 osoby/izba.

Nasťahovanie do izieb je možné od 14,00 hod. v deň zahájenia pobytu.

Izbu je potrebné uvoľniť v deň odchodu najneskôr do 10,00 hod. resp. 11,00 v prípade organizovania raňajok. Po dohode a za poplatok je možné predĺženie pobytu hostí v areáli aj po stanovenom čase.

 

RAŇAJKY

Na požiadanie zabezpečí GAUDIUM raňajky pre svadobných hostí v deň nasledujúci po svadobnej hostine v čase 9,00 – 10,00 hod.

 

FAJČENIE

Všetky objekty a miestnosti v centre oddychu GAUDIUM – vrátane hotela GARNI – sú nefajčiarske.

Fajčiarom sú k dispozícii iba popolníky v exteriéri.

 

PARKOVANIE A POHYB PO AREÁLI

Parkovanie osobných motorových vozidiel v areáli je možné iba na vyznačených parkovacích miestach. Po ukončení svadby sa brána areálu zamyká, v prípade ponechania vozidla na parkovisku je možné jeho vyzdvihnutie najskôr až v najbližší pracovný deň o 8,30 hodine.

Nákladné motorové vozidlá a špeciálne motorové vozidlá majú parkovanie v areáli zakázané. Taktiež je zakázané vchádzať autom na vnútroareálové komunikácie (s výnimkou príjazdovej cesty) a na nespevnené plochy.

Účastníci svadobnej hostiny môžu využívať park areálu. Vstup osôb na plochy s výsadbou (mulčované kôrou) je zakázaný.

 

DETI

Z bezpečnostných dôvodov sa deti do 10 rokov môžu v  areáli centra oddychu GAUDIUM pohybovať iba pod dozorom plnoletej osoby. Osobitné nebezpečie hrozí pri pohybe a vstupe do areálových jazierok.

 

NOČNÝ KĽUD

V čase od 22,00 hod. do 6,00 je potrebné dodržiavať nočný kľud, t.j. zdržať sa všetkých činností, ktoré by mohli rušiť nočný kľud obyvateľov bývajúcich v susedstve centra oddychu GAUDIUM.

Napíšte nám

(Všetky položky sú povinné!)